Reklamace a vrácení zboží

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Pokud zboží nevyhovuje

Pokud Vám zboží nebude vyhovovat, máte samozřejmě nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě (dle odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku). Nepoužívané a zabalené zboží (včetně visaček) lze vyměnit či zcela vrátit.

O tom, že zboží vracíte a zda si přejete vrátit peníze na účet nebo zboží vyměnit za jiné, nás prosím informujte na e-mail: info@eaststore.cz. Pro jednodušší a rychloejší vyřízení prosím vyplňte tento formulář v a přiložte ho ke zboží.

1) Pokud budete chtít zboží vyměnit za jiné nebo stejné zboží v jiné velikosti, napište nám e-mail s Vaším požadavkem a zašlete zboží na adresu: East Store s.r.o., Špitálská 272/8, Hradec Králové 50003. Za tuto výměnu bude zaúčtován poplatek za poštovné.

2) Pokud si přejete vrácení peněz, napište nám e-mail se svým požadavkem (nezapomeňte uvést číslo Vašeho účtu) a odešlete co nejdříve zboží zpět na adresu: East Store s.r.o., Špitálská 272/8, Hradec Králové 50003.

Na vrácení peněz je zákonem stanovena lhůta 14 dní od doručení vraceného zboží.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto reklamační podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 4. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 5. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 6. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu.

 

Vyřízení reklamace

 1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou učiní tak u prodávajícího, který ji provede na své náklady svépomocí či u výrobce.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení se Zbožím, tj. zejména při používání Zboží k činnosti nebo v podmínkách, ke kterým nebylo určeno.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v kamenných prodejnách East Store s.r.o.

 

 East store logo varianta1